AVÍS LEGAL

En el present avís, s’estableixen els termes de la utilització del portal ribaconsuladvocats.com

1. DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’identitat del titular del Web.

Domini titularitat de Montserrat Riba Cònsul, amb NIF 45.469.960H (en endavant Riba Cònsul Advocats) domicili a efectes de notificacions al c / Martín Díez 56 1er 1a. El correu electrònic del titular és mriba@rc-advocats.com. Telèfon: 937884279

2. CONDICIÓ D’USUARI

ribaconsuladvocats.com proporciona l’accés a informació, serveis, i dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Riba Cònsul Advocats o als seus autoritzats als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’accés i / o ús del portal ribaconsuladvocats.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals aquí reflectides. Aquestes Condicions són aplicables amb independència de la normativa aplicable en matèria d’honoraris professionals i les disposicions del Codi Civil que resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

L›USUARI accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que l’utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i / o els bons costums.

L’accés i utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

Totes les pàgines d’aquest portal poden ser visitades lliurement per tots els usuaris. Riba Cònsul Advocats es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal i dels continguts de la pàgina web.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén a determinats serveis o continguts.

En els formularis de contacte l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis. Es prohibeix la utilització dels continguts d’aquesta pàgina web amb per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular del web o la seva marca o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

En aquells apartats on es pugui mostrar opinió, Riba Cònsul Advocats, creador del lloc web, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ribaconsuladvocats.com no serà responsable de les opinions abocades

pels usuaris a través dels fòrums, xats, widgets de notícies o altres eines de participació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Riba Cònsul Advocats, per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo i gaudeix de tots els drets reservats. els anuncis publicitaris i ginys d’accés a altres portals externs, estaran sotmesos a la seva normativa i política pròpia i són totalment aliens a aquest portal (utilitzant-se amb mers fins informatives o de publicitat).

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ribaconsuladvocats.com i del seu titular, Riba Cònsul Advocats.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ribaconsuladvocats.com i Riba Cònsul Advocats. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Riba Cònsul Advocats no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Riba Cònsul Advocats no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de Lex Nostrum Advocats, o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’ usuari o tinguin el seu origen per causes de força major.

La informació que es conté en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència Riba Cònsul Advocats no es responsabilitza dels errors que pugui contenir el portal, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització. El web conté informació general relativa als serveis prestats pels professionals que la formen i les característiques del despatx.

El portal, pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar el titular del domini. La incorporació de qualsevol enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d’utilitzar-és responsabilitat d’aquests últims.

Així mateix, Riba Cònsul Advocats tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

6. DRET D’EXCLUSIÓ

Riba Cònsul Advocats es reserva el dret a excloure o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o

d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. RESPONSABILITAT CIVIL I PENAL DE L’USUARI

Riba Cònsul Advocats perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

Riba Cònsul Advocats podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin degudament publicades o siguin modificades per unes altres.

9.POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem, que les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el fitxer “CLIENTS “propietat de Riba Cònsul Advocats.

S’informa a la persona física que ompli els formularis que hi ha a la seva disposició en aquesta pàgina web, que amb això ACCEPTA I CONSENTEIX l’ús de les seves dades personals amb la FINALITAT de resoldre amb èxit i diligència seu encàrrec.Així mateix s’informa, que RIBA CÒNSUL ADVOCATS, és RESPONSABLE del fitxer i del tractament de les seves dades. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ enviat un e-mail a l’adreça mriba@rc-advocats.com.

Amb la signatura de la sol·licitud, l’aspirant consent el tractament de les dades personals que conté, que es restringirà a la finalitat esmentada, i no seran cedides excepte els supòsits previstos per la llei.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre ribaconsuladvocats.com i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa.

NOTA *

Aquest lloc web ha estat creat per Riba Cònsul Advocats amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions:

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Riba Cònsul Advocats i l’USUARI.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

This post is also available in: Spanish